• Home
  • Бүтэц зохион байгуулалт

Бүтэц зохион байгуулалт

Б.Насандэлгэр

Үйл ажиллагааны менежер

С.Жавхлантөгс

Гүйцэтгэх захирал

Г.Бат-Ирээдүй

Маркетингийн менежер
butets3

Холбооны эрх барих дээд байгууллага нь Бүх гишүүдийн хурал бөгөөд гишүүдийн төлөөллөөс бүрдсэн Удирдах зөвлөлийн 13 гишүүн, Хяналтын зөвлөлийн 3 гишүүн, үйл ажиллагааны байнгын 5 хороо, 1 түр хорооны бүтэцтэй байна. Холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг Удирдах зөвлөлөөс гаргасан тогтоол, шийдвэр, өгсөн чиглэлийн дагуу гүйцэтгэх захирлаар удирдуулсан ажлын алба явуулж байна.

Холбооны дүрмийн дагуу удирдах зөвлөлийг 2 жилийн хугацаатайгаар, хяналтын зөвлөлийг 3 жилийн хугацаатайгаар бүх гишүүдийн хурлаас томилдог. Холбооны ерөнхийлөгчийг Удирдах зөвлөлийн гишүүдээс 3 жилийн хугацаатайгаар  томилдог.