• Home
  • Зээлийн хүүг бодох энгийн аргачлал

Зээлийн хүүг бодох энгийн аргачлал

Зээлийн хүүг бодох энгийн аргачлал

Хүү тооцох аргачлалыг энгийнээр тайлбарлавал

Хүү бодох аргачлалыг энгийнээр тайлбарлахын тулд зээлийн дүн, хүүгийн төлбөр, үндсэн дүн, зарласан хүү, ашигласан хоног зэргийг ойлгох зайлшгүй шаардлага гарч ирнэ, тиймээс эдгээрийг нэн тэргүүнд тайлбарлая.

Зээлийн дүн гэдэг маань таны ББСБ-с анх авсан зээлийн хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлэхийг хэлнэ.

Үндсэн дүн гэдэг нь та тухайн зээл авч буй ББСБ-тайгаа тохиролцон сар, улирал, жилээр тухайн зээлээсээ хэсэгчлэн төлөх зээлийн дүнг хэлнэ.

Зарласан хүү гэдэг нь банкнаас олгох зээлд тооцохоор тохиролцож нийтэд зарласан жилд төлөх зээлийн хувь хэмжээг хэлнэ.

Ашигласан хоног гэдэг нь ББСБ-тай хийсэн гэрээнд төлбөр төлөхөөр тохиролцсон хуваарьт өдрүүдийн хоорондох хоногийг хэлнэ.

Хүүгийн төлбөр гэдэг нь зээл авсан хүн ББСБ-с авсан зээлийн хэмжээ, гэрээнд тусгасан хүүгийн хувь хэмжээ, зээлийг ашигласан хугацаанаасаа хамааруулан ББСБ-д төлж буй төлбөрийг хэлнэ.

Одоо зээлийн хүүгийн төлбөрөө тооцох аргачлалыг тодруулж үзье.

Зээлийн хүүгийн төлбөр=Зээлийн дүнг*Зарласан хүүгийн хэмжээ/365*ашигласан хоног

гэсэн томъёогоор зээлийн хүүгийн төлбөрийг тооцох нь байна.

Эхний жишээ: Зээлийн хэмжээ-1,000,000төг-ийг, 2020/11/17-ны өдөр 6 сарын хугацаатай авч, зарласан зээлийн хүү- 20.0%. Эхний төлбөрийн хугацаа 2020/12/17 гэж гэрээнд заасан бол хэдэн төгрөгийн зээлийн хүү төлөх вэ?

Эхний алхам.

       Бидэнд байгаагаар

       Зээлийн хэмжээ-1,000,000төг

       Зээлийн зарласан хүү буюу жилийн хүү – 20,0%

       Зээл авсан өдөр 2020/11/17

       Зээл төлөх өдөр 2020/12/17 гэсэн мэдээллээ тэмдэглэнэ.

Дээрх мэдээллийг зээлийн хүүгийн төлбөр олох томъёондоо оруулбал:

Зээлийн хүүгийн төлбөр=1,000,000*20%/365*ашигласан хоног гээд оруулах бөгөөд тооцож гаргахад ашигласан хоног нь тодорхойгүй учраас тооцох боломжгүй ээ.

Дараагийн алхам. 

Тиймээс одоо ашигласан хоногоо олох хэрэгтэй!

Бид 2020/11/17 өдөр зээл авсан, харин зээлээ төлөх эхний өдөр маань 2020/12/17 байгаа энэ хооронд бид: 11-р сар 30 хоногтойгоос ашиглаагүй 17 хоногоо хасвал 13 хоног, 12-р сарын 17 хүртэл 17 хоног ашигласан учир нийт 13+17 буюу 30 хоног 1.0 сая төг-ийг ашигласан гэсэн үг. Энэ загвараар зээлийн хүүгийн төлбөрөө тооцвол:

Зээлийн хүүгийн төлбөр=1,000,000төг*20%/365хоног *30хоног = 16,438.36төг болж байна.

Эл жишээлбэрээс харахад бид эхний сард зөвхөн хүүгийн төлбөртөө 16,438.36 төг төлөх ёстой болох нь ээ.

Мэдээллийн эх сурвалж: https://omnicapital.mn/