• Home
  • ББСБ-н САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН НЭГТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2020 оны III улирлын тайлан

ББСБ-н САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН НЭГТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2020 оны III улирлын тайлан

ББСБ-н САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН НЭГТГЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2020 оны III улирлын тайлан

Банк бус санхүүгийн байгууллагын салбарын ерөнхий төлөв байдал 2020 оны III улирлын байдлаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан 533 ББСБ байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 6 ББСБ буюу 1.1 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.