• Home
  • ББСБ-УУДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛУУДАД ЗОРИУЛСАН СЕРТИФИКАТЖУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

ББСБ-УУДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛУУДАД ЗОРИУЛСАН СЕРТИФИКАТЖУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

ББСБ-УУДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛУУДАД ЗОРИУЛСАН СЕРТИФИКАТЖУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛЛОО
  • Санхүүгийн зохицуулах хорооны 71 дүгаар  тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам”-д заасны дагуу “Тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 6 сарын хугацаанд ББСБ-ын удирдлага нь Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооноос зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна.” гэж заасан байдаг.Энэ удаагийн сургалт нь 2022 оны  4-р сарын 20-22 ны  өдрүүдэд зохион байгуулагдаж  нийт  24 ББСБ-ын удирдлага, гүйцэтгэх албан тушаалтнууд  хамрагдлаа.Сургалтаар ББСБ-ын үйл ажиллагааны онцлог, ББСБ-ын хууль эрх зүйн орчин, хяналт зохицуулалт, ББСБ-ын нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, олон улс дахь бичил санхүүгийн салбарын хөгжил, өнөөгийн түвшин, бичил санхүүгийн байгууллагын нийгмийн хариуцлага, харилцагчийн үйлчилгээ, үйлчилгээний байгууллагын стандарт зэрэг сэдвүүдээс гадна ББСБ-уудад зайлшгүй шаардлагатай хэрэг болохуйц мэдээллийг багтааснаараа онцлог давуу талтай боллоо.

ББСБ-ын гүйцэтгэх захирлууд сертификатаа гардан авлаа.