• Home
  • Санхүүгийн хөтөч сэтгүүл:”Манай салбарын хөгжил зарим талаараа хөгжингүй орны жишигт хүрсэн” Холбооны Гүйцэтгэх захирлын ярилцлага багтлаа.

Санхүүгийн хөтөч сэтгүүл:”Манай салбарын хөгжил зарим талаараа хөгжингүй орны жишигт хүрсэн” Холбооны Гүйцэтгэх захирлын ярилцлага багтлаа.